REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu organizowanego na portalu społecznościowym Instagram. Organizatorem Konkursu jest Mała Koreanka (dalej: Organizator). Organizator prowadzi na portalu Instagram m.in. oficjalny profil marki malakoreanka.pl znajdujący się pod adresem: instagram.com/malakoreanka.pl/ (dalej: Profil Organizatora). Partnerem Konkursu jest osoba prowadząca profil na portalu Instagram, znajdujący się pod adresem: https://www.instagram.com/pibuofficial/ (dalej: Profil Partnera). Konkurs jest przeprowadzany wyłącznie za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram na Profilu Partnera. Fundatorem Nagród i płatnikiem podatku od Nagród jest Organizator. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany ani administrowany przez serwis Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, LLC. Informacje podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagram, LLC., będą one wykorzystane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

Definicje

Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

„Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób obserwujących Profil Organizatora oraz Profil Partnera na portalu Instagram przez zaznaczenie opcji „Obserwuj” odnoszącej się do każdego z tych profili, „Konkurs” – akcja opisana Regulaminem, „Zadanie konkursowe” – aktywność, o której mowa w §5 ust. 1 Regulaminu, polegająca na udzieleniu odpowiedzi na Pytanie konkursowe, spełniającej wymagania opisane w §5 ust. 2 Regulaminu oraz zaproszeniu do udziału w Konkursie co najmniej jednego znajomego, „Uczestnik Konkursu” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w §4 ust. 1 Regulaminu, „Laureat Konkursu” – Uczestnik Konkursu, którego odpowiedź na Pytanie konkursowe zostanie najwyżej ocenione przez Arbitra, zgodnie z procedurą opisaną w §6 ust. 3 - 5 Regulaminu, „Arbiter” – wskazana przez Partnera, bezstronna, posiadająca niezbędne kwalifikacje osoba, która będzie czuwać nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz oceniać odpowiedzi na Pytanie konkursowe, opublikowane przez Uczestników Konkursu, „Nagroda” – każda z nagród opisanych w §6 ust. 1 Regulaminu, „Czas trwania Konkursu” – okres trwania Konkursu wskazany w §3 Regulaminu.

Czas trwania Konkursu

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 09.10.2018r. do 12.10.2018r., przy czym: Uczestnicy mogą dokonywać Zgłoszeń konkursowych od dnia 09.10.2018 r. od godziny 7:00 do dnia 12.10.2018 r. do godziny 23:59:59, w dniu 13.10.2018 r. Arbiter dokonuje oceny Zgłoszeń Konkursowych i typuje Laureatów Konkursu, w dniu 13.10. 2018r. na Profilu Partnera nastąpi ogłoszenie Laureatów Konkursu. Czas trwania Konkursu nie obejmuje czasu ewentualnego postępowania reklamacyjnego oraz czasu niezbędnego do odbioru nagród przez Laureatów Konkursu.

Uczestnicy Konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (Uczestnik Konkursu), która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku osób, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat lub posiadają z innych powodów ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych, posiada tylko jedno prawdziwe konto osobowe (profil) w serwisie społecznościowym Instagram, założone zgodnie z regulaminem portalu Instagram, który jest dostępny pod adresem: https://help.instagram.com/478745558852511/, zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiada status Fana Profilu Organizatora oraz Profilu Partnera, poprawnie wykona Zadanie konkursowe, wyraża zgodę na umieszczenie jej danych identyfikacyjnych na Profilu Partnera w przypadku, gdyby została Laureatem Konkursu. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące dla niego pracę także na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym, jak również członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa wyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie może również brać udziału Partner Konkursu ani członkowie jego najbliższej rodziny. Przed przystąpieniem do udziału w Konkursie osoba, która spełnia wymagania określone w §4 ust. 1 Regulaminu, zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Organizator oświadcza, iż Regulamin jest dostępny na Profilu Partnera. Wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako poprawne wykonanie Zadania konkursowego będzie równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacją oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz dystrybucji Nagród zgodnie z §8 Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników Konkursu do profili w portalu Instagram. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane zgodnie z Regulaminem z profilu, z którego wykonano zwycięskie Zadanie konkursowe.

Zasady prowadzenia Konkursu

Udział w Konkursie (Zgłoszenie konkursowe) osoby, która spełnia warunki opisane w §4 ust. 1 (Uczestnik Konkursu) polega na poprawnym wykonaniu Zadania konkursowego, polegającego na łącznym: opublikowaniu przez Uczestnika Konkursu na Profilu Partnera w postaci komentarza umieszczonego pod zdjęciem zawierającym ogłoszenie o Konkursie odpowiedzi na Pytanie konkursowe: DLACZEGO RELAKS Z MASECZKĄ W PŁACHCIE TO IDEALNY POMYSŁ NA JESIENNY WIECZÓR? Oraz oznacz w komentarzu osobę, z którą relaksujesz się najlepiej. zaproszeniu do udziału w Konkursie znajomego, spełniającego warunki opisane w §4 ust. 1, uprawniające go do udziału w Konkursie. Odpowiedź na Pytanie konkursowe musi odpowiadać następującym wymaganiom: stanowić utwór oryginalny i być efektem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu, nie może zawierać wulgaryzmów, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych lub praw autorskich, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora, odpowiedź na Pytanie konkursowe musi zostać napisana w języku polskim, w dowolnej formie Partner Konkursu będzie uprawniony do usunięcia odpowiedzi na Pytanie konkursowe naruszającej wymagania określone w §5 ust. 2 Regulaminu, w szczególności naruszającej prawa autorskie lub dobra osobiste osoby trzeciej, w tym dokonania usunięcia na żądanie tej osoby trzeciej. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Partnera Konkursu w przypadku, gdyby opublikowana przez niego odpowiedź na Pytanie konkursowe naruszała prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy powszechnie obowiązujące i zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Partnera Konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Opublikowana przez Uczestnika Konkursu na Profilu Partnera odpowiedź na Pytanie konkursowe będzie widoczna dla innych fanów Profilu Partnera. Każdy Uczestnik Konkursu jest uprawniony do dokonania dowolnej ilości Zgłoszeń konkursowych w Czasie trwania Konkursu, przy czym każde Zgłoszenie konkursowe musi łączyć się z zaproszeniem do udziału w Konkursie innego znajomego (tylu znajomych, ile Zgłoszeń konkursowych). Uczestnik Konkursu uprawniony jest do żądania usunięcia z Konkursu opublikowanej przez siebie Odpowiedzi na pytanie konkursowe. Takie żądanie winno zostać przez niego skierowane na adres e-mail: malakoreanka@gmail.com przed zakończeniem Czasu trwania Konkursu. Partner Konkursu uprawniony będzie do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników Konkursu, których działania w zakresie prowadzonego Konkursu są sprzeczne z prawem, Regulaminem, regulaminem portalu Instagram, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub zasadami fair play. W szczególności Partner Konkursu może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników Konkursu, którzy: nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; podejmują działania z wykorzystaniem profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Instagram; co do których Partner Konkursu uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną; Partner Konkursu będzie w takiej sytuacji zwłaszcza zwracał uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje związane z kontem/profilem/działaniami Uczestnika Konkursu.

Zwycięzcy i nagrody

Nagrodami w Konkursie jest ufundowane przez Organizatora pudełko PIBU BOX zawierające 3 maski w płachcie: Brightening Mask (koszt: 25 zł), Hydrating-Soothing Maska (25 zł), Green Tea Purifying Clay Mask (27 zł), oraz torba ozdobna PIBU, łączna wartość nagrody: 100 zł Do każdej z Nagród wskazanych w §6 ust. 1 Regulaminu zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody wskazanej w ust. 1 powyżej (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana Laureatowi Konkursu. Laureatem Konkursu zostaje jedna osoba, spośród Uczestników Konkursu, która zostanie wytypowana przez Arbitra. Oceniając Zgłoszenia konkursowe, Arbiter będzie brał pod uwagę przede wszystkim: zgodność odpowiedzi na Pytanie konkursowe z tematyką konkursu, oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność Uczestnika Konkursu. Laureat Konkursu zostaną ogłoszeni na Profilu Partnera najpóźniej w dniu 13.10.2018r. i niezależnie od powyższego każdy z Laureatów zostanie poinformowany przez Profil Partnera o przyznaniu Nagrody drogą wiadomości nadanej za pomocą komunikatora Instagram pod adresem profilu, z którego złożone zostało każde nagrodzone Zgłoszenie konkursowe, w terminie 5 dni od dnia zakończenia Konkursu. Laureat Konkursu zobowiązany jest potwierdzić w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Profil Partnera wiadomości, zawierającej informację o przyznaniu Nagrody. Gdy Profil Partnera nie będzie w stanie bez własnej winy skontaktować się z danym Laureatem Konkursu (np. na skutek skasowania Profilu Laureata Konkursu na portalu Instagram) lub nie otrzyma w wyznaczonym terminie odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zawierającej informacje, o których mowa w §8 ust. 2, Partner Konkursu przyzna Nagrodę kolejnemu z Uczestników Konkursu, którego odpowiedź na Pytanie konkursowe zostanie najwyżej oceniona przez Arbitra, powtórnie oceniającego pozostałe odpowiedzi na Pytanie konkursowe z pominięciem odpowiedzi na Pytanie konkursowe zamieszczonych przez tego Laureata Konkursu. W wypadku rezygnacji przez Laureata Konkursu z odbioru Nagrody, Nagroda ta nie zostanie wydana i pozostanie własnością Organizatora. W przypadku, gdy Laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w Konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Laureata Konkursu informacji o przyznaniu Nagrody, co stanowi warunek wydania Nagrody. Brak doręczenia powyższego dokumentu na wskazany adres w terminie powoduje skutki opisane w §6 ust. 8. Przyznana Laureatowi Konkursu Nagroda będzie przesłana Pocztą Polską lub poprzez Paczkomat InPost. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Laureat Konkursu nie może przekazać prawa do Nagrody osobie trzeciej.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: ul.MB Bolesnej 18A, 34-600 Limanowa lub pocztą elektroniczną malakoreanka@gmail.com w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje wysłane po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane. Organizator rozpatrzy wniesioną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie.

Dane Osobowe

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn.: Dz. U. 2016r., poz. 922, z późn. zm.). Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu i dystrybucją Nagród. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do odebrania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się ich poprawienia oraz żądania usunięcia.

Postanowienia końcowe

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień i obowiązków Uczestników Konkursu i Organizatora uregulowany jest zapisami niniejszego Regulaminu. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle stosowania Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W przypadku wystąpienia przez Uczestnika Konkursu bądź Organizatora na drogę sądową właściwy dla rozpoznawania sporów będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami k.p.c. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu w żadnym przypadku nie przekracza wartości i liczby Nagród określonych w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Organizatora czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.